می خواهم بنویسم ؛
از هر آنچه که به آن بر بخورم و بتوان از آن گفت
از مسیری که انتخاب کرده و پیش رویم دارمش
از خودم ، تصمیم هایم
از آن پشتِ سکه ی زندگی
فراز ها و نشیب هایش ،
که زندگی همین است
مجموعِ لحظاتِ تلخ و شیرین
که از تلخ هایش یک درس و تجربه به جا می ماند
و از شیرین هایش خاطره
و گاه چه خاطراتِ قشنگی، که
یاداوریشان ذهنمان را قلقلک میدهد
لبخندی بر لبمان می نشاند